1.      כללי

1.1. עצם השימוש באתר מהווה אישור של השתמש על קריאה והסכמה לכל תנאי השימוש המפורטים להלן.

1.2. תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר www.wizards.co.il (להלן: "האתר"). למען הסר ספק, המונח האתר מתייחס לאתר על כל חלקיו, לרבות כל המידע והתוכן הכלולים באתר, בין אם הוא גלוי למשתמשים ובין אם לאו (להלן – "המידע").

1.3. האתר מנוהל ומופעל על-ידי ויזארד אינטגרציה בע"מ (להלן: "החברה").

1.4. הגישה לאתר והשימוש בו כפופים לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל גולש/ת, צופה, משתמש/ת באתר או במידע המצוי בו ו/או מקבל/ת מידע ו/או שירות המפורסם באתר, במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש").

1.5. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלט וכיו"ב). כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.6. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 

2.    התכנים באתר והגבלת אחריות

2.1     האתר בכללותו לרבות כל המידע, מוצגים כמו שהם (AS IS) והשימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

2.2     ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי הגישה לאתר ולמידע והצגתו עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמחשב המשתמש ולהגדרותיהם. החברה אינה מתחייבת כי המידע יוצג בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במחשבים שונים. כמו כן, לכל טעות או אי התאמה בהצגת המידע.

2.3     החברה מבהירה כי המידע אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ ו/או הצעה לרכישת מוצר ו/או שירות כלשהו וכל הסתמכות על המידע הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

2.4      החברה עושה מאמצים על מנת שהמידע יהיה מדויק ומעודכן ואולם יתכן ותכנים מסוימים אינם שלמים ו/או ייתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות בתוכן מסוים. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה במידע ו/או לאחריות לכל נזק, הוצאה ו/או אובדן, מכל סוג שהוא, אם וככל שיגרמו למשתמש. למניעת ספקות מובהר כי החברה אינה אחראית לכל נזק ליישומי תוכנה ו/או לציוד המחשב של המשתמש ו/או לכל רכוש אחר של המשתמש, אם וככל שיגרמו בשל גלישה או שימוש באתר ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר לרבות בשל נגיף-מחשב ("וירוס"), תוכנות עוינות (למשל "סוס טרויאני"), "תולעים" (Worms) , ואנדלים (Vandals), רוגלות וכיוצב' יישומים מזיקים (Malicious Applications).

2.5       החברה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. אין לחברה כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים, ובכלל זה למידת הדיוק של תכנים אלה.

 

3.    זכויות יוצרים

3.1     האתר, לרבות עיצובו, יישומי התוכנה, שמות וסימני המסחר וכל מידע הכלול בו במישרין או בדרך של הפנייה, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה להשתמש בהם והם מוגנים על ידי הדין והמשתמש אינו רשאי לעשות בהם כל שימוש, אלא אם וככל שקיבל לכך הרשאה מפורשת בכתב.

3.2     המשתמש מתחייב לנהוג על פי הדין ונאסר עליו לגרום לכל שינוי או סילוף במידע, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן המידע וכן נאסר עליו לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברה ו/או של בעל הזכויות הרלבנטי, לפי הענין.

   

4.    חובות המשתמש

המשתמש מתחייב:

4.1       שלא לבצע פעולות כלשהן העלולות להגביל או למנוע מאחרים שימוש באתר, ושלא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין, לרבות כל שינוי או מחיקה של מידע או תוכן.

4.2      שלא לבצע על פעולה המהווה זיוף, התחזות, הטעיה או הונאה.

4.3      שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או בכל חלק מהם.

4.4      לשפות ולפצות את החברה מיד עם דרישתה בגין כל נזק ו/או כל הוצאה שתגרם לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת מהפרת תנאי שימוש ע"י המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור, במקרה של חשד להפרת תנאי השימוש ע"י המשתמש, החברה תהיה רשאית להעביר פרטים לגבי זהות המשתמש ולגבי פעולות שביצע באתר לרשויות הרלבנטיות ו/או לצדדים שלישיים.

 

 5.    כללי

5.1      החברה רשאית בכל עת להכניס שינויים באתר, ו/או בתנאי השימוש, ובכלל זה לעדכן את האתר ואת המידע, מעת לעת, וכן להפסיק את פעילות האתר.

5.2       באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי החברה (להלן: "קישורים"). מובהר כי הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד וכי החברה אינה נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

5.3     במידה ויקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, לא יהיה בכך כדי לקבוע בתוקפם או במידת אכיפותם של יתר תנאי השימוש.

5.4    תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר, לשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל. 

5.5      המשתמש מוותר בזה מראש ולא יהיה רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה כנגד החברה או מי מטעמה בנוגע לאתר ו/או לתנאי השימוש בו.

5.6      החברה מייחסת חשיבות רבה לשמירה על פרטיות המשתמש באתר. מדיניות הפרטיות של החברה מפורטת באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. השימוש באתר מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

5.7    כל שאלה או בעיה הקשורה לאתר או לתנאי השימוש בו וכן בכל הצעה לשיפור או המלצה יש להפנות ל info@wizards.co.il_.